Programele de master ale Facultății de Științe Economice din UPG Ploiești – o alegere judicioasă

5

La terminarea studiilor de licență, în conformitate cu filosofia sistemului de învățământ Bologna, studiile de master reprezintă o continuare și o completare firească a educației unei persoane, constituind, pentru mulți, etapa finală a perioadei de inițiere.

La Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești sunt disponibile, pentru admiterea din 2022, opt programe de studii de master de doi ani, care oferă locuri fără taxă și cu taxă. Sunt disponibile de asemenea și locuri speciale fără taxă pentru români de pretutindeni.

Taxa de înscriere este de 100 de lei pentru o singură opțiune și 300 de lei pentru două sau mai multe programe de studii.

Beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru un singur program de studii următoarele categorii:  candidații orfani de ambii părinți; candidații proveniți din casele de copii sau plasamente familiale; copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații care sunt copii ai salariaților Universității Petrol-Gaze din Ploieşti; candidații care sunt salariați ai Universității Petrol-Gaze din Ploieşti.

Beneficiază de 50% reducere de taxă de înscriere pentru un singur program de studii candidații care sunt cadre didactice titulare în învățământul de stat.

Pentru locurile cu taxă, taxa de școlarizare este de 3500 lei/an. Dacă se achită integral taxa de școlarizare la semnarea contractului, se acordă o reducere de 400 de lei.

Cele opt programe de master oferite aparțin de patru domenii de studii distincte:

Programe de master din domeniul Administrarea Afacerilor:

 • Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze – 8 locuri fără taxă, 25 de locuri cu taxă;
 • Administrarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare – 7 locuri fără taxă, 25 de locuri cu taxă, 1 loc cu regim special;
 • Strategii în afaceri internaționale – 8 locuri fără taxă, 26 de locuri cu taxă;

Programe de master din domeniul Contabilitate:

 • Contabilitate, fiscalitate și audit – 7 locuri fără taxă, 42 de locuri cu taxă, 1 loc cu regim special;

Programe de master din domeniul Informatică Economică:

 • Tehnologii informatice pentru afaceri – 15 locuri fără taxă, 35 de locuri cu taxă;

Programe de master din domeniul Management:

 • Managementul sectorului public – 8 locuri fără taxă, 42 de locuri cu taxă;
 • Managementul sistemelor microeconomice – 7 locuri fără taxă, 43 de locuri cu taxă;
 • Managementul sistemului bancar – 7 locuri fără taxă, 42 de locuri cu taxă, 1 loc cu regim special.

Criteriile principale de departajare a candidaților sunt media de la examenul de licență (pondere 50%) și nota obținută la examenul de admitere (pondere 50%).

Mai multe informații despre tematica pentru examenul de admitere și testele de pregătire pentru acesta pot fi găsite în Îndrumarul de pregătire pentru admiterea la programele de master din cadrul Facultății de Științe Economice, disponibil gratuit pe Google Books și Google Play.

Înscrierile, pentru sesiunea de admitere de vară, se pot face în perioada 18-24 iulie 2022, conform acestui calendar.

Candidații se pot înscrie atât fizic, la sediul Universității din bulevardul Bucureşti, nr.39, Ploiești, Prahova, cât și online, pe site-ul dedicat acestui scop.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la una sau mai multe facultăți din cadrul Universităţii, la unul sau mai multe programe de studii de master, candidaţii trebuie să încarce pe platforma de admitere on-line sau să depună, sub semnătură proprie, într-un dosar plic (unic), următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat, în original sau în copie simplă. Nu sunt acceptate documente originale plastifiate;
 • diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în copie simplă. Nu sunt acceptate documente originale plastifiate.
 • Absolvenţii promoţiei 2022 cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, în original sau în copie simplă;
 • copie după cartea de identitate/paşaport, scanată sau în copie simplă;
 • certificat de naştere, scanat sau în copie simplă;
 • certificat de căsătorie, scanat sau în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • adeverinţă medicală, scanată sau în copie simplă, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
 • 3 (trei) fotografii 3×4 cm sau o fotografie digitală portret, în format .jpg.

Informații suplimentare despre procesul de admitere la UPG Ploiești pot fi găsite pe pagina Admitere a site-ului Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Câteva cuvinte despre programele de master amintite mai sus:

Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze este un master util atât pentru angajaţi, cât şi pentru firme – angajaţii vor dobândi concepte, metodologii dar şi abilităţi practice de lucru în domeniul administrării afacerilor în industria de petrol ṣi gaze, iar firmele vor avea angajaţi mai bine pregătiţi şi mai responsabili.

Absolvenții acestei specializări vor fi capabili să înceapă o carieră în domeniul petrolului sau să-şi dezvolte şi să-şi consolideze cariera în companiile de petrol ṣi gaze din România sau din străinătate.

Se studiază aici, printre altele Antreprenoriat, Dezvoltarea, administrarea și gestiunea afacerilor, Finanțarea proiectelor de investiții, Securitate şi eficienţă energetică, Eficientizarea proceselor tehnologice, Costuri și eficiență Sisteme de management, Marketing strategic, Strategii și politici de mediu, Afaceri internaționale, Logistică și Distribuție și Managementul riscului.

Mai multe detalii despre programul AAIPG pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Administrarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare se adresează absolvenților de studii de licență și pregătește manageri de proiect, experți în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene, specialiști în planificarea, controlul si raportarea performanței economice, ori consilieri / experți / inspectori / referenți / economiști în comerț și marketing.

Absolvenții acestui program dobândesc competențe de evaluare a mediului de afaceri și de analiză a informațiilor necesare elaborării şi implementării proiectelor de dezvoltare, aptitudini de evaluare a riscurilor și oportunităților proiectelor de dezvoltare, capacitatea de a elabora și implementa decizii manageriale.

Mai multe detalii despre programul AFPD pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Strategii în afaceri internaționale, un program de masterat care oferă:

 • tehnici și instrumente pentru a face față concurenței globale pe piața internațională
 • dezvoltarea de competenţe orientate către nevoile companiilor multinaționale și a
 • întreprinderilor mici și mijlocii
 • asimilarea unor practici de afaceri internaționale

Masteranzii învață aici discipline precum: Antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor internaționale, Tehnici și operațiuni de comerț exterior, Globalizarea fenomenelor economice, Relații financiare internaționale, Economie internațională și Politici UE

Mai multe detalii despre programul SAI pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Contabilitate, fiscalitate și audit. Parcurgerea acestui program de master oferă absolvenților recunoașterea, prin echivalare, a examenului de acces la stagiul de pregătire pentru profesia de contabil autorizat și expert contabil, pe baza protocolului încheiat cu CECCAR.

Masteranzii capătă la acest program cunoștințe de: Normalizare și armonizare contabilă internațională, Doctrină și deontologie pentru profesioniștii contabili, Metode moderne de calculație a costurilor, Fiscalitate, Codul fiscal în contabilitate, Sisteme inteligente în contabilitate și alte discipline.

Mai multe detalii despre programul CFA pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Tehnologii informatice pentru afaceri. Acest program de master este conceput astfel încât să pregătească specialiști cu următoarele competențe: Utilizarea metodelor și tehnicilor de analiză, proiectare și implementare a bazelor de date avansate, precum și organizarea și prelucrarea volumelor mari de date, Fundamentarea deciziilor utilizând tehnologii inteligente și de Business Intelligence, Dezvoltarea sistemelor informatice complexe mobile sau multiplatformă, având ca suport baze de date avansate, sisteme de managementul cunoștințelor, framework-uri, precum și alte tehnologii avansate.

Pentru a atinge acest scop, se studiază discipline precum: Programare și baze de date în internet, Sisteme inteligente, Baze de date Oracle și NoSQL, Aplicaţii mobile, Web semantic, Proiectare în e-business, Securitatea informației, Framework-uri, Managementul proiectelor informatice, Business intelligence și Data Mining.

Mai multe detalii despre programul TIA pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Managementul sectorului public – Un program de masterat care oferă:

 • Dezvoltarea de competenţe specifice menite să conducă la formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, capabili să identifice și să aplice dispoziţiile legale naţionale și europene;
 • Stagii de practică şi de cercetare ştiinţifică, pe baza acordurilor de cooperare cu instituţii publice din judeţul Prahova.

Se studiază aici discipline precum: Managementul resurselor umane în administrația publică, Managementul parteneriatului public-privat, Dezvoltare și planificare urbană, Managementul instituțiilor publice, Deontologia funcționarului public, Managementul proiectelor etc.

Mai multe detalii despre programul MSP pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Managementul sistemelor microeconomice este un program de studii care oferă un conținut adaptat mediului de afaceri actual – globalizat, dinamic, competitiv, dezvoltarea de competențe orientate către nevoile actuale ale companiilor multinaționale, dar și ale IMM-urilor sau antreprenorilor, stagii de practică şi de cercetare științifică, pe baza acordurilor de cooperare cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţul Prahova, un potențial ridicat de angajare în domenii precum consultanță în management, managementul resurselor umane, marketing sau asigurări.

Cunoștințele dobândite sunt legate de discipline precum: Tehnici de negociere şi comunicare în afaceri, Piețe de capital și investiții de portofoliu, Audit intern și guvernanță corporativă, Antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor, Analiza și evaluarea pieței și Sisteme suport de decizie.

Mai multe detalii despre programul MSM pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Managementul sistemului bancar – Un program de master care pregătește specialiști pentru instituțiile de credit, firme de consultanță și alte companii din sectorul financiar.

Se învață aici discipline precum:

 • Sisteme informatice integrate financiar bancare
 • Protecția consumatorului în domeniul bancar
 • Managementul proiectelor de investiții
 • Modelarea deciziei financiar-bancare
 • Managementul instituțiilor de credit
 • Strategii și tehnici bancare

Mai multe detalii despre programul MSB pot fi găsite în ghidul de studii al specializării.

Masteranzii care doresc să parcurgă în timpul studiilor și cursurile Modulului II psihopedagogic, modul care permite absolvenților de studii universitare să lucreze în sistemul educațional, pot selecta opţiunea respectivă pe platforma on-line pentru admitere, sau opţiunea din fişa de înscriere pe hârtie, pentru cei care depun personal dosarul la UPG, sau se pot înscrie ulterior la modul, la începutul anului I de studii.

Modulul respectiv este disponibil pentru toţi studenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; studenţii care ocupă locuri fără taxă beneficiază de acest modul gratuit, iar studenţii înmatriculaţi cu taxă vor avea acces la acest modul contra unei taxe anuale, stabilită de Senatul universitar.

Informații suplimentare despre programele de studii de master ale Facultății de Științe Economice și activitatea studenților de aici pot fi obținute de pe site-ul facultății, pagina oficială de Facebook a facultății și pagina oficială de Instagram a facultății. De asemenea, echipa facultății poate fi contactată direct, pentru a obține diverse informații suplimentare, atât pe pagina de Facebook, cât și pe adresa de email  decanat_SE@upg-ploiesti.ro.

Studiile absolvite în universitățile românești sunt recunoscute și echivalate în țările Uniunii Europene și într-un număr de țări non-UE.

Activitatea la programele de studii de master ale Facultății de Științe Economice se conformează sistemului Bologna, permițând astfel echivalarea creditelor dobândite la diverse discipline, la o altă instituție de învățământ similară.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este o Instituţie de învățământ superior cu grad ridicat de încredere (evaluare acordată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în 2020).

Citiți și Inedit! Sală de clasă amenajată în aer liber la Școala Măgurele din Prahova | GALERIE FOTO

5 comentarii

 1. […] La terminarea studiilor de licență, în conformitate cu filosofia sistemului de învățământ Bologna, studiile de master reprezintă o continuare și o completare firească a educației unei persoane, reprezentând, pentru mulți, etapa finală a perioadei de inițiere. La Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din… Cititi mai multe aici: Programele de master ale Facultății de Științe Economice din UPG Ploiești – o alegere judicio… […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here