Profesorii sunt obligați să informeze elevii înainte de a trece notele în catalog

2

Elevii au dreptul să fie informați despre notele pe care le primesc la școală, înainte ca ele să fie trecute în catalog, scrie portalinvatamant.ro

Regulile privind notarea elevilor sunt prevăzute atât în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cât și în Statutul elevului, neactualizat din 2016.

Conform ROFUIP 2022, „calificativele/ notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă” (Art. 107, alin (2)).

Numărul de note este stabilit de fiecare profesor

În același articol este precizat faptul că numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru.

La fiecare disciplina numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decat numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o nota în plus față de numărul de calificative/note prevăzut anterior, ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului școlar.

Regula informării elevilor asupra notelor obținute

În Statutul Elevului, regula informării elevilor asupra notelor obținute, înainte de a fi consemnate în catalog, este mult mai explicită. Mai exact, la Capitolul Drepturi educaționale, Art.7, este menționat dreptul elevului „de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora”.

În cazul lucrărilor scrise, elevii pot contestă rezultatele făcând o solicitare verbală cadrului didactic în maximum 5 zile de la comunicarea notei. Dacă „argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/ părintele/ tutorele pot solicita, în scris, reevaluarea lucrării scrise”.

Iată articolul din Statutul Elevului care reglementează dreptul de contesta o nota la o lucrare scrisă. Atenție, NU pot fi contestate notele obținute la probe orale sau practice! 

Articolul 9 – Statutul Elevului

În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la art.7 lit. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susținătorul legal al elevului, poate acționa, astfel:

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susținătorul legal solicită, verbal, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

 c) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învățământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă și care reevaluează lucrarea scrisă.

 d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit prin consens de către cele două cadre didactice.

 e) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin 1 punct, contestația este acceptată.

 f) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.

 g) Calificativul sau nota obținută în urma contestației rămâne definitiv/definitivă.

 h) În situația în care în unitatea de învățământ preuniversitar nu există alți învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care sa nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ.

IMPORTANT!

Nu se admit modificări de note în catalogul școlar, însă notele sau mediile înscrise greșit în catalog se anulează, barându-se cu o linie orizontală și se înlocuiesc cu note/medii corespunzătoare, înscrise cu cerneală roșie, sub semnătura profesorului și a directorului care aplică sigiliul, potrivit normelor transmise de Ministerul Educației pentru completarea și utilizarea catalogului clasei, în anul școlar 2022-2023.

2 comentarii

  1. […] Elevii au dreptul să fie informați despre notele pe care le primesc la școală, înainte ca ele să fie trecute în catalog, scrie portalinvatamant.ro Regulile privind notarea elevilor sunt prevăzute atât în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cât și în… Cititi mai multe aici: Profesorii sunt obligați să informeze elevii înainte de a trece notele în catalog […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here