Ghid de Admitere la liceu 2022. Ce recomandări are Inspectoratul Școlar Iași

1
În perioada 4-11 iulie 2022, candidații și părinții lor pot completa fișele pentru admiterea la liceu 2022, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației.
Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, a profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere. Elevii vor fi repartizați computerizat pe 14 iulie 2022

În Broșura de Admitere 2022, editată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, elevilor le este prezentat liceul cu toate filierele sale, cu explicații despre ce înseamnă fiecare specializare de liceu și spre ce meserie ar putea merge un elev care urmează o astfel de specializare. Redăm o parte dintre aceste explicații, utile pentru toți elevii, nu doar pentru cei din Iași.

Învățământul liceal din România cuprinde trei mari tipuri de licee, numite filiere, respectiv filiera teoretică, cea tehnologică şi vocațională, fiecare formată din mai multe profiluri care includ o varietate de specializări/categorii de clasă.

În cadrul filierei teoretice sunt două profiluri: real (cu clase de matematică-informatică şi ştiine ale naturii) şi uman (cu clase de filologie şi ştiințe sociale).

Absolvenții claselor din cadrul filierei teoretice nu obțin, la terminarea studiilor o calificare profesională care să le permită să se angajeze, scopul urmării cursurilor la această filieră fiind obținerea dreptului de a-şi continua studiile, respectiv în învățământul superior, pentru cei care au absolvit examenul de bacalaureat sau în şcoli postliceale, scrie Inspectoratul Școlar Județean Iași în Broșura de admitere 2022.

Structura învățământului liceal poate fi schematizată astfel:

Prezentarea filierelor și profilurilor este foarte importantă pentru așteptările candidaților și mai ales pentru cei care vor neapărat un anumit liceu și pun pe fișa de înscriere toate specializările acestuia. Ei pot fi repartizați la o specializare despre care nu știu prea multe.

Autorii Broșurii de Admitere 2022 de la ISJ Iași le-au explicat elevilor ce înseamnă fiecare filieră și profil, pe fiecare specializare în parte. Ba mai mult, sunt indicații și spre meseriile pe care le-ar putea alege mai departe elevii care urmează asemenea profiluri.

 • Filiera teoretică, Profilul: Uman

  • Specializarea: Filologie

Accentul se pune pe aria curriculară „Limbă şi comunicare”, cu disciplinele: limba şi literatura română, două limbi moderne şi limba latină. Elevii îşi formează, în principal, competenţe privind: analiza, traducerea, comunicarea, elaborarea şi interpretarea informaţiei.

Indicat ar fi să opteze pentru acest profil elevii care au înclinaţii spre astfel de discipline (talent literar, abilităţi lingvistice şi de transfer a schemei de însuşire a limbilor străine) şi doresc să le valorifice în meserii şi domenii ca: bibliotecar, jurnalist, ghid, translator, secretară, cercetător în lingvistică, critic literar, lucrător în publicitate, servicii sociale, resurse umane, domeniile educaţional, artistic, religios. Studiile se pot finaliza cu atestat la limba străină aprofundată.

 • Filiera teoretică, Profilul: Uman

  • Specializarea: Știinţe sociale

Această specializare valorifică în mod special aria curriculară „Om şi societate”, ce cuprinde disciplinele: istorie, geografie, logică, psihologie, economie, filosofie. Se pot orienta spre acest profil cei care vor dori să lucreze cu precădere în domeniul social, adică preferă activităţi ce presupun informarea, pregătirea, dezvoltarea, grija pentru alte persoane: asistenţă socială, sociologie, psihologie, politologie, educaţie, muzeografie, arheologie, drept, administraţie publică.

 • Filiera teoretică, Profilul: Real

  • Specializarea: Matematică – Informatică

În cadrul ariei „Matematică şi ştiinţe” sunt incluse disciplinele ca matematica, fizica, biologia, chimia;

Aria „Tehnologii” include informaticatehnologia informaţiei.

În cursul liceului elevii îşi dezvoltă competenţe referitoare la aplicarea informaticii în viaţa socială, aplicarea algoritmilor de calcul, analize de date, introducerea şi procesarea de date.

O astfel de specializare poate fi valorificată în meserii care presupun cunoştinţe de utilizare a calculatorului din domeniile: economic, statistic, bancar, telecomunicaţii, apărare, cercetare, educativ, import-export etc.

 • Filiera teoretică, Profilul: Real

  • Specializarea: Ştiinţe ale naturii

În activitatea de instruire, accentul se pune pe ştiinţele naturii, respectiv disciplinele: biologie, chimie, fizică. Urmarea unei astfel de specializări conduce la dobândirea unor competenţe (de gestionare a resurselor mediului în scopul menţinerii echilibrului natural) care pot fi valorificate ulterior în domeniile: sanitar, alimentar, ecologic, cercetări şi aplicaţii genetice. Se pot orienta spre această specializare cei care manifestă gândire analitică, spirit de observaţie.

Pentru filierele tehnologice și vocaționale descrierea este în documentul de mai jos:

BROSURA-ADMITERE-2022-2023_Iasi_filiere

Vezi și: ASE București: a început admiterea la programele universitare de licență

Cum se completează fișa de admitere la liceu 2022

Fisa_Admitere_2022_liceu

În fiecare broșură de admitere și pe spatele Fișei de înscriere apar niște recomandări standard și două exemple de completare, plus un avertisment.

„Se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a se asigura repartizarea, ţinând seama de media proprie de admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent.

Completarea unui număr insuficient de opţiuni poate duce la nerepartizarea elevului”.

În broșura de la Iași sunt date și câteva sfaturi în plus: „Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să exprime opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului.

Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză.

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Exemplu de completare a opţiunilor:

(1) Dacă prima opţiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu – cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişă astfel:

(2) Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale – cursuri de zi, care are în broşură codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă ca în tabelul de mai sus.

Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.

Notă: numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite mai sus, spre exemplificare, sunt fictive.

Calculul mediei de Admitere la liceu 2022

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗

unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2020-2021

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

Fișele de înscriere vin precompletate de la școală cu toate datele elevului și cu media de admitere deja calculată, plus mediile anilor de gimnaziu și Evaluării Naționale.

Ce se întâmplă dacă mediile de admitere sunt egale?

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 1. media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 2. media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 3. nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională
 4. nota obţinută la proba de matematică la Evaluarea Naţională
 5. nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

După consultarea broșurii Admitere 2022 editată de Inspectoratul școlar județean sau al Municipiului București și alegerea specializărilor apare întrebarea în ce ordine le treci pe fișă?

Sunt foarte importante următoarele reguli, spun programatorii softului de repartizare:

 1. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni.
 2. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.
 3. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă.
 4. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.
 5. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în niciun fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri disponibile.

Admitere liceu 2022: Algoritmul de repartizare

Softul de admitere ia fiecare elev pe rând, pornind cu cel cu media cea mai mare și continuând în ordine descrescătoare. Pentru fiecare elev, este examinată la început prima opțiune de pe fișă.

Admitere liceu 2022: Mai sunt locuri?

 • Dacă da, elevul este repartizat la acea specializare și se trece la următorul elev.
 • Dacă nu, se trece la a doua opțiune de pe fișa elevului, apoi dacă este nevoie la a treia și tot așa până este găsită o specializare cu locuri disponibile sau se epuizează opțiunile.

În cazul în care se trece în acest fel prin toate opțiunile din fișă dar nu mai sunt locuri disponibile la niciuna, elevul rămâne nerepartizat.

Mediile anilor trecuţi sunt orientative. 

Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică.

Completează cât mai multe opțiuni pe fișă în ordinea corectă – de la cea mai atractivă la cea mai puțin dorită.

Pentru a evita situațiile neplăcute, asigură-te că toate datele trecute pe fișa de înscriere sunt corecte, recomandă programatorii.

Redăm calendarul admiterii la liceu 2022:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

un comentariu

 1. […] În perioada 4-11 iulie 2022, candidații și părinții lor pot completa fișele pentru admiterea la liceu 2022, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, a profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Înscrierea în clasa a… Cititi mai multe aici: Ghid de Admitere la liceu 2022. Ce recomandări are Inspectoratul Școlar Iași […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here