Prevenirea abandonului școlar și promovarea incluziunii, recunoscute pentru obținerea gradațiilor de merit ale profesorilor

0

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017 au fost aprobate prin ordin de către Ministrul Educației, Mircea Dumitru, informează ministerul. Principala noutate adusă de acest act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar și în managementul de proiecte integrative.

În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa inclusiv personalul didactic care în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016 a avut performanțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar, integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar ori în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare incluzive. Cadrele didactice trebuie să dețină și calificativul „Foarte bine” pentru fiecare an școlar din perioada evaluată și să aibă o vechime de 4 ani în învățământul preuniversitar.

Criteriile luate în calcul pentru obținerea gradației

Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte).

Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă

Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare. Tot în cadrul acestu criteriu vor fi luată în considerare inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Criteriul inovării didactice și manageriale

Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator:  elaborarea/ susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Măsurile adoptate de Ministerul Educației sunt complementare documentelor de politici publice adoptate în această perioadă care privesc incluziunea în educație.

De când se atribuie gradațiile de merit

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Citește și: Matematica vedică sau cum să faci înmulțirea fără să știi tabla înmulțirii

 

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

Sursă foto: www.decatorevista.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here