MENCS a aprobat noi standarde de performanță pentru evaluarea și acreditarea școlilor doctorale

0
ministrul-mircea-dumitru-ministerul-educatiei

A fost aprobată o nouă metodologie privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, informează Ministerul Educației. Actul normativ are la bază cele trei domenii de asigurare a calității – capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității, în raport cu care sunt definite standardele de referință și indicatorii de performanță pe care trebuie să-i îndeplinească o școală doctorală pentru a putea funcționa.

Unul dintre indicatorii de performanță avuți în vedere în cadrul procesului de evaluare periodică îl reprezintă calitatea tezelor de doctorat susținute în ultimii 5 ani. Evaluarea va clasifica tezele conform unei grile structurate pe cinci niveluri: nivel ştiinţific de vârf, nivel ştiinţific ridicat, nivel ştiinţific bun, nivel ştiinţific modest și non-valoare ştiinţifică.

Cunoaşterea ştiinţifică generată în cadrul şcolii doctorale în ultimii 5 ani este, de asemenea, un indicator de performanță în interiorul căruia vor fi evaluate. Acest indicator urmează a fi măsurat prin raportare la specificul domeniului de doctorat, la articolele publicate de studenții-doctoranzi în reviste relevante domeniului și volume de autor sau colective. De asemenea, vor fi evaluate rezultatele cercetării științifice, contribuția la demersuri de cercetare programatice şi integrate în reţele academice naţionale sau internaționale.

Nu în ultimul rând, vor fi avute în vedere și contribuţiile ştiinţifice de top ale membrilor şcolii doctorale realizate împreună cu doctoranzii în ultimii 5 ani. Prin aceasta şcoala se consideră un actor competitiv la nivel internaţional. De asemenea, se va pune accent pe contribuţii în care autorii principali sunt din cadrul şcolii doctorale.

Publicarea în reviste de prestigiu, premiile și recunoașterile academice- un plus în evaluarea școlilor doctorale

Un plus poate fi adus de publicaţii de top (ex. Nature/Science/Top-10 în domeniu după scorul relativ de influență, Hot papers, Higly cited papers etc.), premii naţionale şi internaţionale de prestigiu (ex. premii ale unor universităţi de top sau organizaţii profesionale internaţionale de referinţă în domeniu) şi recunoaşteri academice internaţionale de prestigiu.

Indicatori privind măsurile de prevenire și pedepsire a fraudei intelectuale

De asemenea, un accent deosebit va fi pus pe existența procedurilor de prevenire a fraudei academice și de rezolvare a situațiilor de încălcare a eticii universitare. Mai important însă acest segment reprezintă una dintre condițiile de eligibilitate în vederea declanșării procesului de evaluare externă, școala doctorală trebuind să demonstreze aplicarea prevederilor codului de etică și deontologie profesională al instituției și promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea și combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului.

Evaluări la fiecare 5 ani

Fiecare școală doctorală va fi evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării, din 5 în 5 ani, pe baza performanței școlii doctorale  și a capacităţ̦ii instituționale a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din care face parte școala doctorală.

Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a şcolilor doctorale se realizează de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). În acest sens, ministrul Mircea Dumitru a aprobat și ordinul privind adoptarea metodologiei de reglementare a activităților desfășurate pe teritoriul României de agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în EQAR.

În baza criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă utilizaţi în evaluarea externă a şcolilor doctorale, agenția abilitată, CNATDCU și CNCS, prin consultarea structurilor asociative ale universităților și a federațiilor studențești reprezentantive la nivel național, vor elabora ghidul de evaluare a şcolilor doctorale, adoptat ulterior prin ordin al ministrului Educaţiei, și fișele vizitei.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here