Noi sancțiuni ce pot fi aplicate elevilor. Statutul elevului va fi modificat prin Ordin de ministru

0

Statutul Elevului va fi modificat prin Ordin de ministru. În noul Statut se regăsesc mai multe referiri privind sancționarea elevilor, dar și modificări referitoare la validarea reprezentanților elevilor de către Consiliile de Administrație. Documentul este în stadiu de proiect și poate suferi modificări, scrie portalinvatamant.ro

Draftul noului proiect pentru Statutul Elevilor a fost obținut și publicat de Educație Privată.ro.

Conform documentului, unui elev implicat în acte de violență i se poate revoca dreptul de a beneficia de ridicarea sancțiunii dacă nu mai are abateri, în situația în care părintele refuză consilierea. De asemenea, în proiect apare scris faptul că sancționarea elevilor sub forma mustrării se poate face în fața colectivului clasei.

Iată, pe scurt, câteva dintre schimbările propuse pentru Statutul Elevului:

– apare mustrarea sau observație scrisă pentru nerespectarea codului vestimentar;

– Consiliile de Administrație ale școlilor vor valida propunerile de reprezentanți ai elevilor;

– revocarea dreptului elevului care e implicat în acte de violență de a beneficia de ridicarea sancțiunii dacă nu mai are abateri, în situația în care părintele refuza consilierea;

– elevii vor fi sancționați pentru faptele din afara școlii;

– scăderea notei la purtare sub 6 cu declararea promovabilității anului de studiu respectiv, în cazul unor abateri grave;

– sancționarea elevilor sub forma mustrării se poate face în fața colectivului clasei;

– sancțiunea va fi propusă Consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, la ședința imediat următoare a consiliului profesoral;

– elevii care comit acte de violență și/ sau bullying vor fi sancționați conform prevederilor prezentului statut;

– mutarea disciplinară la o clasa paralelă, în aceeași unitate de învățământ, se aplică de către profesorul diriginte, pentru elevii care înregistrează 3 situații/an școlar sau absentează, nejustificat, mai mult de 20 ore la diferite discipline de studiu/modul.

– dacă un elev este mutat disciplinar la o clasa paralelă, însă acest lucru nu da rezultate, atunci el va fi mutat disciplinar la o alta unitate de învățământ.

– mutarea disciplinară la o altă unitate de învățământ se face și în cazul elevilor care absentează, nejustificat, mai mult de 40 ore la diferite discipline de studiu/an școlar.

– preavizul de exmatriculare, care se va întocmi de către profesorul diriginte, pentru elevii din învățământul postliceal care absentează, nejustificat, 20 ore la diferite discipline de studiu, cumulate/modul, se semnează de către acesta și de director. Acesta se înmânează elevului și, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.

– elevii din învățământul postliceal pot fi exmatriculați din toate unitățile de învățământ postliceal, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral.

Lista nouă în Statutul Elevului cu obiecte interzise în școală

Recent, Ministerul Educației a cerut îmbunătățirea cadrului legislativ și modificarea Statutului Elevului, prin completarea listei de obiecte pe care elevii nu au voie sa le ducă la școală, în contextul episoadelor recente de violență.

Este vorba despre modificarea și completarea Articolului 15, punctul ”e” din Statutul Elevului, care prevede ca:

”Elevilor le este interzis:

(…)

  1. e) să introducă și/sau sa facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale.”

Lista cu obiectele care trebuie adăugate este în lucru, urmând a fi adăugate, de exemplu, brichete, ace, bricege, cuțite (și orice tipuri de arme albe), arme cu bile, cu aer comprimat, torte etc.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here